മുംബൈയിലെ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽ‌വേയിലെ Railway റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് സെൽ (ആർ‌ആർ‌സി) അപ്രന്റീസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിയുക്ത ട്രേഡുകളിൽ പരിശീലനത്തിനായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത അപ്രന്റീസ് ആക്ട് 1961 പ്രകാരം വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ, വെസ്റ്റേൺ റെയിൽ‌വേയുടെ അധികാരപരിധിയിലെ വർക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ ആണ് ഒഴിവുകൾ. 2021-2022 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകർ ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള വെസ്റ്റേൺ Railway യിൽ ആണ് ഒഴിവുകൾ. ആകെ 3591 ഒഴിവുകൾ ആണ് ഉള്ളത്.ഓൺലൈൻ വഴി ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

Railway ഒഴിവുകൾ

Railway

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന Railway ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇപ്രകാരം ആണ്. മെട്രിക്കുലേറ്റ് പരീക്ഷ സമ്പ്രദായത്തിൽ പാസായവർ ആയിരിക്കണം.അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസോ,+2വോ പാസായിരിക്കണം. അംഗീകൃത ബോർഡ്നി പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം.

Technical qualification (സാങ്കേതിക യോഗ്യത): അനുയോജ്യമായ ട്രെഡിൽ എൻ‌.സി.‌വി.ടി (NCVT)/ എസ്‌.സി‌.വി‌ടി. (SCVT)യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ‌ടി‌ഐ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്.

പ്രായ പരിധി ( 24-6-2021ന് )

  • കുറഞ്ഞ പ്രായം: 15 വയസ്സ്.
  • പരമാവധി പ്രായം: 24 വയസ്സ്.
  • Railway ലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നിയമപ്രകാരം പ്രായപരിധി ബാധകമാണ്.

അപേക്ഷ ഫീസ്

Railway ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷക നൽകുവാൻ 100 രൂപ ഫീസ് നൽകണം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേ വഴി ഫീസ് ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുക. എ.സ്‌.സി (SC) / എസ്. ടി (ST) / പി.ഡബ്ല്യു.ഡി (PWD) / വനിതാ അപേക്ഷകർക്ക് ഫീസൊന്നുമില്ല.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി

മെട്രിക്കുലേഷൻ [കുറഞ്ഞത് 50% (മൊത്തം) മാർക്കോടെ], ഐടിഐ പരീക്ഷ എന്നിവയിൽ അപേക്ഷകർ നേടിയ മാർക്കിന്റെ ശതമാനത്തിന്റെ ശരാശരി കണക്കിലെടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും.Railway ഒഴിവുകളിലേക്ക് മാർക്ക്‌ മാത്രം നോക്കിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി

യോഗ്യതയുള്ളവർ 2021 മെയ് 25 മുതൽ അപേക്ഷിക്കുക.ആർ‌.ആർ‌.സി (RRC) വെസ്റ്റേൺ റെയിൽ‌വേ പോർട്ടൽ (rrc-wr.com) വഴി ഓൺ‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. അപേക്ഷകർ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങളും ഇനി പറയുന്നവയും പൂരിപ്പിക്കുക. ട്രേഡ് / ആധാർ നമ്പർ / മാർക്ക് / (CGPA)സി‌.ജി.‌പി‌.എ / ഡിവിഷനുകൾ / വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ . ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 24/06/2021 5 മണി വരെ ആണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടവർ പെട്ടന്ന് തന്നെ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

3500ൽ പരം ഒഴിവുകൾ ആണ് ഇന്ത്യൻ Railway റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭാസ യോഗ്യത വെറും പത്താം ക്ലാസ് മാത്രമാണ്. കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാൻ ഉള്ള സുവർണ അവസരം ആണ്.സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കും ഒരുപോലെ അപേക്ഷ നൽകാം.ജൂൺ 26 ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അവസാന തീയതി.എസ്‌. എസ്‌.എൽ. സി യോഗ്യത മാത്രം മതിയാകും. ഐ. ടി. ഐ പഠിച്ചവർക്കും അപേക്ഷ നൽകാം.Apprentice മേഖലകളിൽ ആണ് ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.ഒരു അപ്രന്റീസ് എന്നാൽ സർക്കാർ സേവനത്തിലെ തൊഴിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു വ്യാപാരത്തിലോ ബിസിനസ്സിലോ പരിശീലനത്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി. അത്തരം പരിശീലന സമയത്ത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസ നിരക്കിൽ സ്റ്റൈപ്പന്റ് നേടുന്നു, എന്നാൽ ഒരു വകുപ്പിന്റെ കേഡറിൽ കാര്യമായ ഒഴിവിലേക്കോ പ്രതികൂലമായോ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here